‘Talent geeft toekomst’ in Heemskerk

15 nov 2016 - Heemskerk

Saskia Vroom, projectleider vertelt:

Kern

De kern van ons nieuwe plan, ‘Talent geeft toekomst’ is tweeledig: enerzijds vergroting van vaardigheden/scholing van de leerkrachten op het gebied van muziek, dans en theater, daarnaast borging hiervan door verankering van deze cultuurvakken in het schoolplan, aansluitend bij de missie en visie van de school. De komende vier jaar wordt intensief samengewerkt met culturele partners binnen- en buiten de gemeente. Twee scholen gaan zich met name richten op talentontwikkeling (muziek, dans, drama), waarbij niet alleen de talentonwikkeling van de leerlingen, maar ook die van de leerkrachten aan bod zal komen. Een school gaat zich richten op verdieping en borging van muziekonderwijs binnen het schoolcurriculum en wil graag ouders betrekken bij muziekactiviteiten.

Speerpunten

Voor de komende 4 jaar is een aantal speerpunten geformuleerd, mede vanuit de lessen die geleerd zijn in de afgelopen periode:

  • Er wordt op de scholen de komende vier jaar een cultuurbeleidsplan ontwikkeld dat samenhangt met- en voortvloeit uit de onderwijsvisie van de scholen. In de vorige CMK periode stond het project los van de onderwijsvisie en (indien aanwezig) cultuurplan.
  • Het eigenaarschap van het cultuurbeleidsplan wordt vergroot en geborgd door meer deskundigheid in de school en betrokkenheid op alle niveaus: van schoolbestuur tot leerkracht. In het vorige plan was het team onvoldoende betrokken en het schoolbestuur niet of nauwelijks op de hoogte.
  • Er wordt binnen de gemeente een structureel netwerk opgezet met scholen en culturele partners. Dit is nieuw en is niet alleen een ‘stok achter de deur’ om de activiteiten te borgen maar ook om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Doel 2020
Wat we bereikt willen hebben in 2020 is dat er op alle drie de deelnemende scholen sprake is van een breed gedragen en samenhangend cultuuronderwijs. Leerkrachten voelen zich voldoende in staat om kwalitatief goed cultuuronderwijs te geven. Er is sprake van een structurele samenwerking met de diverse culturele partners binnen- ( en deels ook buiten) de gemeente, zoals Cultuurcentrum Heemskerk, Fanfare St. Caecilia, Dance Studio Patty en Centrum voor de Kunsten Beverwijk. We gaan er ook van uit dat in 2020 meer Heemskerkse scholen geïnspireerd zijn geraakt door de activiteiten op de drie CMK scholen (o.a. door uitwisseling op ICC-overleg en betrokkenheid schoolbesturen) en er voor gaan kiezen om cultuureducatie een structurele plaats in het onderwijscurriculum te geven.