Kenniskaravaan

heel Noord-Holland

In de periode 2017-2020 is kennisdeling en kennisontwikkeling een onderdeel van CMK en als zodanig ook van de lokale projecten en het projectplan met provinciale activiteiten van Plein C. Doel van kennisdeling is dat thematische en inhoudelijke vragen zich kunnen ontwikkelen tot praktisch toepasbare en overdraagbare kennis. In Noord-Holland willen we dit doen in de vorm van KENNISATELIERS die als een Kenniskaravaan door NH gaan trekken.

Vanuit een lokaal project wordt een inhoudelijke vraag onderzocht met een aantal deelnemers. Het doel is om antwoorden te vinden op een -aan je project gerelateerde- inhoudelijke vraag of probleemstelling maar ook kan je doel zijn een ambitie te realiseren (Bijvoorbeeld: “Wij willen de besturen in onze regio betrokken krijgen bij cultuuronderwijs en willen onderzoeken hoe we dit het beste kunnen doen”). Het onderzoeken van je vraag doe je met alle deelnemers gezamenlijk in 2 tot 5 bijeenkomsten. De deelnemers hebben een relatie tot het lokale CMK project.

Kennisateliers rijgen samen tot Kenniskaravaan
Het idee is de opgedane kennis over te dragen aan een volgend kennisatelier. Zo ontstaat er vanuit verschillende kennisateliers een kenniskaravaan in Noord-Holland; een route die de opgedane kennis aflegt en waarlangs de kennis zich vergroot. Plein C zal de opbrengst van deze kennisateliers volgend jaar presenteren in een CmK projectleidersbijeenkomst.

Extra werkbudget beschikbaar vanuit Plein C!
Voor deze kennisateliers is een werkbudget beschikbaar dat je bijvoorbeeld kunt inzetten voor een inhoudelijke expert of presentatiemiddelen voor overdracht naar een volgend kennisatelier. In bijgevoegde PDF vind je alle ‘spelregels’ voor de uitvoering. Plein C ondersteunt bij het formuleren van de vraagstelling en de procesbegeleiding in de bijeenkomsten.

Thema’s vakoverstijgend werken & samenwerken in en om de school
Dit najaar willen we starten met de thema’s ‘vakoverstijgend werken’ en ‘samenwerken in en om de school’. Tijdens de projectleidersbijeenkomst vorig jaar zijn thema’s geïnventariseerd en aan verdieping op deze thema’s was de meeste behoefte. Binnen deze thema’s kan tot eind december 2018 worden gewerkt. Enkele projecten hebben al aangegeven met deze thema’s te willen starten.

Blog

Over de toekomst van CMK NH

18 okt 2017

Komend jaar werkt Plein C samen met gemeenten en projectleiders uit Noord-Hollandse middelgrote en kleine gemeenten aan een nieuwe aanvraag voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. 

CMK 3 - uitgangspunten

Het FCP wil in maart de conceptregeling CMK 2021-2024 openbaar te maken. De definitieve regeling volgt in een later stadium. De basisuitgangspunten verschillen niet van de huidige CMK periode: aandacht voor borging van cultuur in het curriculum, deskundigheidsbevordering en kennisdelen. Daarnaast komen accenten richting kansengelijkheid, vakintegratie en meer ruimte voor aansluiting richting voortgezet onderwijs (inclusief VMBO).

Deelname gemeenten
In januari informeren Plein C en de provincie Noord-Holland samen alle gemeenten over de nieuwe regeling en de procedure van de aanvraag. Zo kunnen gemeenten tijdig budget opnemen in hun nieuwe begroting en de intentie uitspreken om mee te doen met de nieuwe CMK periode.

Een nieuw gezamenlijk plan 
De kritische reflectie uit onze verantwoordingen 2019, de uitkomsten van een onderzoek over cultuuronderwijs op alle NH basisscholen en de tussentijdse evaluaties van alle CMK projecten, vormen bouwstenen voor de nieuwe Noord-Hollandse CMK aanvraag. Komende maanden schetst Plein C de kaders voor een gezamenlijke aanvraag om in nauwe samenwerking met de lokale projectleiders de inhoud vorm te geven. Eind juli willen we het nieuwe CMK NH plan rond hebben. De deadline voor het indienen van het plan door Plein C bij het FCP is 1 september 2020.

Bijeenkomst 5 maart

Graag nodigen wij alle lokale projectleiders en betrokken gemeenteambtenaren uit voor onze eerste CMK3 bijeenkomst op 5 maart. Samen met Natasja Kraft van het FCP bespreken we de kaders van de regeling voor zover die op dat moment bekend zijn, en bieden we ruimte voor ieders ideeën, wensen en verwachtingen voor de nieuwe periode.

We vinden het belangrijk om samen met de lokale projectleiders te zoeken naar gezamenlijkheid waarbinnen de eigenheid van ieder project tot zijn recht komt. We hopen hier op 5 maart een eerste beeld van te krijgen.

Eerste CMK3 bijeenkomst
Voor: CMK projectleiders en gemeenteambtenaren van alle Noord-Hollandse gemeenten.
Tijd: 5 maart 2020, 13.30-17.00
Plaats: Seinwezen Haarlem (locatie onder voorbehoud)

AANMELDEN

 

Lees het projectplan

Partners

Projectverslagen