Kenniskaravaan

heel Noord-Holland

In de periode 2017-2020 is kennisdeling en kennisontwikkeling een onderdeel van CMK en als zodanig ook van de lokale projecten en het projectplan met provinciale activiteiten van Plein C. Doel van kennisdeling is dat thematische en inhoudelijke vragen zich kunnen ontwikkelen tot praktisch toepasbare en overdraagbare kennis. In Noord-Holland willen we dit doen in de vorm van KENNISATELIERS die als een Kenniskaravaan door NH gaan trekken.

Vanuit een lokaal project wordt een inhoudelijke vraag onderzocht met een aantal deelnemers. Het doel is om antwoorden te vinden op een -aan je project gerelateerde- inhoudelijke vraag of probleemstelling maar ook kan je doel zijn een ambitie te realiseren (Bijvoorbeeld: “Wij willen de besturen in onze regio betrokken krijgen bij cultuuronderwijs en willen onderzoeken hoe we dit het beste kunnen doen”). Het onderzoeken van je vraag doe je met alle deelnemers gezamenlijk in 2 tot 5 bijeenkomsten. De deelnemers hebben een relatie tot het lokale CMK project.

Kennisateliers rijgen samen tot Kenniskaravaan
Het idee is de opgedane kennis over te dragen aan een volgend kennisatelier. Zo ontstaat er vanuit verschillende kennisateliers een kenniskaravaan in Noord-Holland; een route die de opgedane kennis aflegt en waarlangs de kennis zich vergroot. Plein C zal de opbrengst van deze kennisateliers volgend jaar presenteren in een CmK projectleidersbijeenkomst.

Extra werkbudget beschikbaar vanuit Plein C!
Voor deze kennisateliers is een werkbudget beschikbaar dat je bijvoorbeeld kunt inzetten voor een inhoudelijke expert of presentatiemiddelen voor overdracht naar een volgend kennisatelier. In bijgevoegde PDF vind je alle ‘spelregels’ voor de uitvoering. Plein C ondersteunt bij het formuleren van de vraagstelling en de procesbegeleiding in de bijeenkomsten.

Thema’s vakoverstijgend werken & samenwerken in en om de school
Dit najaar willen we starten met de thema’s ‘vakoverstijgend werken’ en ‘samenwerken in en om de school’. Tijdens de projectleidersbijeenkomst vorig jaar zijn thema’s geïnventariseerd en aan verdieping op deze thema’s was de meeste behoefte. Binnen deze thema’s kan tot eind december 2018 worden gewerkt. Enkele projecten hebben al aangegeven met deze thema’s te willen starten.

Blog

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Noord-Hollandse kinderen door toekenning 4-jarige subsidie

18 okt 2017

Plein C, het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Noord-Holland, heeft een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro gekregen vanuit het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten verdubbelen dit bedrag. Met het geld wordt het cultuuronderwijs op alle scholen in Noord-Holland de komende 4 jaar verbeterd.

Met de bijdrage van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) wil Plein C verbeteringen die voor 213 scholen in het primair onderwijs zijn gestart verder ontwikkelen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het onderwijsaanbod op 114 basisscholen en 12 middelbare scholen waar nog weinig aandacht is voor cultuur.

Aan dit plan doen 26 kleine en middelgrote gemeenten mee, die zijn georganiseerd in 15 lokale Projecten. Plein C heeft coördinerende taken en verzorgt een provinciaal programma met trainingen, visietrajecten, workshops en kennisdeling, dat ondersteunend en versterkend is voor de lokale partners. Plein C zorgt ook voor provinciale afstemming en kennisdeling. Daarnaast biedt zij, vanuit een opdracht van de provincie in het kader van kansengelijkheid ondersteuning aan scholen in de gemeenten die niet meedoen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Cultuur op school is verrijking voor elk kind
Directeur Plein C, Karin Geelink: “Of een kind nu in een dorp of grote stad opgroeit, voor elk kind is cultuur op school een verrijkende en stimulerende ervaring. Want wie geniet van een leuke theatervoorstelling of tentoonstelling, zelf een rol speelt, danst, muziek maakt, verhalen bedenkt of met een 3d printer een eigen ontwerp uitprint, ervaart cultuur én de eigen creativiteit. En zo ontdekken kinderen waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden, samen of alleen, met het hoofd, hart en handen. Door grenzen te verleggen en te experimenteren, bouwen kinderen ook zelfvertrouwen op. Plein C zet zich samen met partners als provincie, gemeenten, scholen en culturele instellingen in voor betere cultuureducatie. Juist in deze tijd is het belangrijker dan ooit gebleken om cultuureducatie in te zetten voor de ontwikkeling van kinderen.”

Beter verankeren in alle lesprogramma’s
De provincie Noord-Holland draagt in de periode 2021-2024 elk jaar 7,5 ton bij aan het provinciaal CmK programma. Gedeputeerde cultuur Zita Pels: ”Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen veel  vaardigheden en ontdekken zij hun talenten. Ze leren meer over hun eigen geschiedenis en andere culturen. De provincie vindt het belangrijk dat iedereen ongeacht plaats, achtergrond of onderwijsniveau cultuuronderwijs krijgt. Door de inzet van Plein C is het cultuuronderwijs op heel veel scholen al beter verankerd in het lesprogramma. De komende jaren richten wij ons meer op het ondersteunen van leerlingen voor wie cultuur minder binnen handbereik is, denk aan leerlingen die speciaal onderwijs volgen. Ook zijn er nog nauwelijks vmbo –leerlingen bereikt, daar willen wij blijvend verandering in brengen.”

Cultuureducatie met Kwaliteit: doorpakken na 8 jaar bouwen
Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is gestart in 2013 en opgezet door Ministerie OCW als stimuleringsprogramma voor kinderen om te profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze belangrijke vaardigheden leren en plezier hebben.

Download hier het volledige persbericht

Lees het projectplan

Partners

Projectverslagen