Samen Leren

Gemeente Purmerend

In Samen Leren gaat het niet om een kant & klaar cultuurmenu voor scholen. Er is ingezet op de ontwikkeling van de leerkracht zelf, zodat ook na het eind van de regeling de kwaliteit geborgd blijft. Er komt een vakdocent in de klas die samen met de leerkracht de inhoud en het doel van de lessen bepaalt. In eerste instantie staat de vakdocent voor de klas, maar gaandeweg moet de leerkracht het stokje kunnen overnemen.

Bezoek de projectwebsite

Blog

Samen leren in Purmerend

12 okt 2017

Judith Vossen, projectleider SAMEN LEREN

De kern van het plan SAMEN LEREN is cultuurvakken aanbieden in samenhang met rekenen, taal en zaakvakken als wereldoriëntatie of natuur- en techniek. Leerkracht en cultuurdocent gaan met elkaar in gesprek en maken samen een nieuwe lesinhoud. Ze bespreken welke meerwaarde de samenvoeging van cultuurvak en leervak heeft voor het leren van de leerling. Vakoverstijgend werken sluit aan bij de behoefte van veel scholen in Purmerend om de leerling een rijke leeromgeving te bieden waarin thema’s of onderwerpen in samenhang worden aangeboden. Daarnaast is het een manier om de creatieve vakken een plek te geven binnen het curriculum. Onze ervaring binnen het project SAMEN LEREN is dat het aanbieden van lesstof op andere wijze dan vanuit de cognitie en de methode helpt om leerlingen de lesstof beter te laten begrijpen, verwerken en onthouden. Leerlingen die hebben deelgenomen aan SAMEN LEREN zijn heel enthousiast om op deze wijze, in verbinding met muziek, beeldend en theater te leren.

Voor de komende vier jaar hebben we een drie fasen model ontwikkeld. Scholen kunnen instromen in een voor hen passende fase. De afgelopen vier jaar hebben de meeste scholen fase 1 en 2 doorlopen. Fase 3 is een nieuwe en logische stap in de ontwikkeling die is ingezet op scholen en de ervaring die we in de eerste periode hebben opgedaan. In fase 1 van SAMEN LEREN komt de cultuurdocent 40 uur in de klas van de icc-er en kan de school kennismaken met vakoverstijgend werken. De cultuurdocent geeft de lessen. In fase 2 geeft de cultuurdocent samen met de leerkracht de lessen in de vorm van co-teaching. Leerkracht en cultuurdocent gaan met elkaar in gesprek over inhoud en doel van de lessen en samen werken zij aan/vanuit de leervraag van de leerkracht. In deze fase komt een cultuurdocent 70 uur op school in 2 tot 3 groepen. Op sommige scholen is het resultaat dat er curriculum vervangende lessen zijn gemaakt die de leerkracht het jaar daarna ook zelf kan geven: bijvoorbeeld 5 onderwerpen uit Nautuniek die niet meer uit de methode maar als beeldende les worden gegeven. Op andere scholen leidt de leervraag tot het vergroten van de vaardigheden van de leerkracht om zelf de verbinding te kunnen maken tussen lesstof en cultuurvak. Gedurende het traject krijgt de cultuurdocent dan een meer coachende rol. Na afloop van het traject komt de cultuurdocent twee jaar lang op school terug om met de individuele leerkrachten of met het team de opgedane leerervaring actueel te houden of te verbreden, verdiepen. Op een aantal scholen is dit in de vorm van teamtrainingen.

De komende 4 jaar ligt het accent op verdieping. De eerste vier jaar zien we nu als een eerste kennismaking met vakoverstijgend werken, zowel voor de scholen als voor de cultuurdocenten. Nu we enigszins weten hoe vakoverstijgend werken werkt in de klas kunnen we met elkaar een visie en de betekenis formuleren die het voor cultuurdocent, de school en de leerling heeft. We kunnen nu op alle niveaus ook beter onze leervragen formuleren.

Op sommige scholen in fase 3 zal een gefundeerde keuze gemaakt worden voor vakoverstijgend werken waarbij er aansluiting is met NPDL waar deze scholen momenteel mee werken. Ook zal intensief worden ingezet op deskundigheidsbevordering en kennisdeling van zowel cultuurdocent als leerkracht. Op scholen in fase 3 wordt voornamelijk in teambijeenkomsten gewerkt en de individuele leerkracht op vraag gecoacht.

In de komende vier jaar willen we aantoonbare resultaten bereiken, onze doelstellingen zijn dan ook SMART geformuleerd. Dit vraagt van alle partijen, meer dan in de afgelopen jaren, een groter committent en een duidelijkere keuze om deel te nemen aan SAMEN LEREN. We werken de komende vier jaar op alle niveaus aan verankering; met zowel schoolbesturen, directies en teams als de gemeente zodat vakoverstijgend werken over vier jaar een structurele plek heeft in het curriculum van scholen in Purmerend.