Een mooie toekomst voor CMK!

09 jul 2019 - heel Noord-Holland

De week van 12 juni was een feestelijke week voor cultuuronderwijs in Noord-Holland. Dinsdag lazen we in het landelijk Cultuurbeleidsplan 2021-2014 dat de regeling CMK wordt vervolgd en woensdag werd het coalitieakkoord gepresenteerd waarin de provincie Noord-Holland vanaf 2021 haar inleg voor CMK meer dan verdubbelt. Wat dit betekent voor CMK Noord-Holland? Hieronder de informatie op een rij, plus een paar aanvullende vragen die wij stelden aan het FCP.

Wat we weten

Er komt een vervolg op CMK. Hoe deze regeling er inhoudelijk uit zal gaan zien, wordt waarschijnlijk voorjaar 2020 gepresenteerd.

Minister Van Engelshoven over het vervolg CMK: ‘Er komt een vervolg op het programma Cultuureducatie met kwaliteit. Dit programma zal breder van opzet worden en inspelen op de komst van het nieuwe curriculum. De maatregelen voor afzonderlijke disciplines en onderwijsniveaus integreer ik in dit programma. Zo zal de VMBO-regeling voor VMBO en praktijkonderwijs opgaan in dit programma. Penvoerders krijgen meer ruimte om in te spelen op lokale wensen, zoals aandacht voor het voortgezet onderwijs, gelijke kansen en de relatie binnenschools-buitenschools.’

Het bedrag voor gemeenten gaat omhoog. ‘Ik verhoog het bedrag dat andere gemeenten dan de G9 ontvangen. Zij ontvangen in de nieuwe periode hetzelfde bedrag als de G9, namelijk € 0,79 per inwoner. Ik investeer via het programma Cultuureducatie met kwaliteit hierin € 3,5 miljoen.’

UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID 2021-2024 > 

De provinciale inleg voor de nieuwe CMK periode wordt ruim verdubbeld.Deelname van middelgrote en kleine gemeenten blijft wel nodig.‘Cultuureducatie en bibliotheken Cultuureducatie biedt jongeren zicht op onze culturele rijkdom, het laat hen cultuur beleven en hun talenten ontwikkelen. We zetten het matchingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit voort, waarin we samenwerken met het Rijk. Hiervoor stellen we cofinanciering beschikbaar. Ook onderkennen we de waarde van bibliotheken en verhogen we onze bijdrage aan Probiblio, zodat we aansluiten bij de landelijke innovatieagenda.’

COALITIE AKKOORD PNH > 

Vragen aan het FCP

Wanneer zal ongeveer de indiendatum/periode zijn voor aanvragen?
‘Uitgangspunt is nu dat de nieuwe regeling in het vroege voorjaar 2020 wordt gepubliceerd en dat er dan kort na de zomer aanvragen moeten worden ingediend. Op die manier kunnen we voor januari 2021 iedereen op de hoogte brengen van de uitkomst en sluiten de periodes naadloos aan.’

Moet er eind 2020 wel formeel financieel afgesloten worden?
‘Er moet sowieso eind 2020 formeel worden afgesloten. Er is nog niet besproken of penvoerders de mogelijkheid krijgen een deel van het budget dat beschikbaar is voor de huidige periode door te zetten naar de volgende periode. Daar komen we op terug.‘

Betekent de verhoging naar 79 cent per inwoner dat de betreffende kleinere gemeenten ook meer moeten matchen?
‘De regeling zelf moet natuurlijk nog vorm krijgen, maar even ervan uitgaande dat de matchingsconstructie hetzelfde blijft, betekent dit inderdaad dat de gemeente het bedrag van 79 cent per inwoner zal moeten matchen.’

Voor nu

Wat is volgens jou nodig in een nieuwe CMK periode? Hoe kunnen we borgen wat goed gaat en verdiepen wat beter kan? En hoe kunnen we zoveel mogelijk scholen laten profiteren van CMK?

Op de provinciale CMK projectleidersdag op 10 oktober gaan we hier uitgebreid op in. Begin september ontvang je de uitnodiging met het programma, maar nu alvast voor in de agenda:

CMK PROJECTLEIDERSDAG
10 oktober 2019
13.00 – 17.00
Seinwezen, Haarlem