2021-2024

ACTUEEL

> NIEUWS: Inhoudelijke verslag CmK NH 2019

> NIEUWS:  verslag sessie Kansengelijkheid in CmK 3 op 15 juni 

> Format projectplan lokale projecten CmK NH 3  (17 april 2020)

> Nieuwe planning CmK NH 3  (17 april 2020)

> Verslag eerste bijeenkomst CmK3   (5 maart 2020)

> De nieuwe contourennotitie in één oogopslag   (5 maart 2020)


Bekijk hiernaast bij TOOLS/HULPMIDDELEN de overige documenten >
Bekijk hier het NIEUWSBRIEF ARCHIEF>

CMK NOORD-HOLLAND 2021-2024

In de eerste helft van 2020 werkt Plein C samen met haar lokale partners aan de planvorming voor de gezamenlijk aanvraag voor CmK 2021-2024. Net als voorgaande jaren kenmerkt de provinciale aanvraag zich door de nauwe samenwerking met lokale partners, die ieder een eigen lokaal projectplan schrijven. Plein C bundelt deze plannen tot een samenhangend geheel en voegt hier bovenregionale deskundigheidsbevordering , netwerk en projectontwikkeling aan toe.

De rol van de Provincie

De Provincie heeft een matchingsbudget van € 750.000,- beschikbaar per jaar ten behoeve van de overkoepelende provinciale CmK activiteiten.

De rol van de gemeente

- Gemeente(n) doet(n) voor gehele periode van vier jaar mee. Het is mogelijk alleen of met meerdere gemeenten samen een aanvraag te doen.
- Eén projectplan per gemeente/samenwerkende gemeenten mogelijk
- Voor nieuwe periode 6 gemeenten met meer dan 90.000 inwoners (huidige periode 4 gemeentes)
- (Samenwerkende) gemeente(n) wij(st)zen één culturele instelling als lokale projectleider aan
- Eén projectplan per gemeente/samenwerkende gemeenten
- Matchingssubsidiebedrag is maximaal € 0,79 per inwoner
- Matchingsbedrag mag ook door derde partijen ingebracht worden (exclusief scholen)
- Matchingsbedrag is afhankelijk van financiële inbreng van de gemeente

De rol van Plein C

- Penvoerder subsidieaanvraag kleine - en middelgrote gemeenten NH
- Ontwikkelt en voert het provinciale CmK plan uit
- Ondersteuning lokale partners kleine en middelgrote gemeenten (nadruk op adviseren, faciliteren en coördineren)
- Ontwikkelt formats voor bv. Projectplan
- Ondersteuning bij het schrijven van het projectplan
- Overeenkomst met de lokale projectleiders kleine en middelgrote gemeenten (begin 2021) ▪
- Jaarlijkse monitoring en verantwoording FCP en Provincie NH


** I.v.m. Corona-crisis:
Nieuwe data aanvraag CmK 2021-2024 **

De maatregelen die de regering heeft afgekondigd om de Corona-crisis te lijf te gaan, hebben invloed op de planning voor de aanvraag CmK3. De deadline voor het inleveren van de nieuwe CmK-plannen is door het FCP verschoven van 1 september naar 1 november. Hiermee komt ook de reactie van het Fonds later, uiterlijk voor 1 februari 2021.

De grote gemeenten (90.000+ inwoners) die zelf penvoerder zijn, ontvangen hierover informatie direct van het FCP en/of OCW.

Voor de kleine en middelgrote gemeenten in Noord-Holland die meedoen met de provinciale aanvraag met Plein C als penvoerder, is de deadline voor de intentieverklaring verschoven van 15 april naar 15 mei 2020.

PLANNING AANVRAAG CMK NH 3

17 april - format projectplan versturen naar projectleiders door Plein C

15 mei – deadline inleveren intentieverklaring door deelnemende gemeenten bij
Plein C

24 augustus - deadline inleveren concept projectplan door projectleiders bij
Plein C

1 september - deadline inleveren adhesieverklaring door deelnemende gemeenten
bij Plein C (met handtekening wethouder)

8 september - feedback op lokale projectplannen door Plein C

21 september - deadline inleveren definitief projectplan door lokale projectleiders
bij Plein C

1 november -  indienen gezamenlijke subsidieaanvraag CmK 2021-2024 bij het FCP door Plein C

Lager matchingsbedrag mogelijk 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het ook voor kleine en middelgrote gemeenten die aanhaken bij penvoerende grote gemeenten (Alkmaar, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Zaanstad) mogelijk om een lager bedrag per inwoner te matchen, als € 0,79 niet haalbaar is. De minimale inleg blijft € 0,55.

Deze kleine gemeente(n) en de stad dienen dan bij OCW een onderbouwd verzoek tot een lagere matchingsbijdrage in voor een of meer van de deelnemende gemeenten. Zo is OCW op de hoogte dat er onderlinge afstemming is geweest.

Format projectplan kleine- & middelgrote gemeenten
Op vrijdag 17 april ontvangen de door gemeenten aangewezen (nieuwe) projectleiders het Format Projectplan van Plein C. Dit format is leidend voor de vorm van de lokale projectplannen. De periode voor het opstellen van het lokale Projectplan is verlengd tot uiterlijk 24 augustus (in plaats van 1 juli). Tijdens het schrijven kan informatie en advies worden gevraagd aan de adviseurs van Plein C, ook delen we in CmK-nieuwsbrieven inspirerende voorbeelden en nieuws.

Meer informatie 
Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie? Stuur een mail aan Astrid Vlug of Karin Geelink van Plein C.

Tools/Hulpmiddelen