Voor projectleiders

CmK UPDATE van het Fonds

7 februari 2022

CmK en Covid

Eindelijk is het dan zover: de scholen zijn weer open. Er kan weer meer cultuur de klas in. Laten we hopen dat dit de laatste keer was. Bijna twee jaar corona heeft ook effect op de uitvoering van het CmK-programma. Een deel van de programma’s op scholen en bij instellingen ging niet door. Mede doordat scholen en instellingen dicht waren en externen nog steeds deels geweerd worden. Daarnaast werd het NPO ingezet. Ook zien we dat kunstvakprofessionals in het onderwijs gaan werken en er in sommige regio’s een tekort aan zzp-ers ontstaat. Er is dus veel in beweging. 

Welke effecten zien we nu op CmK? Waar loopt het programma op rolletjes, maar ook: op welke onderdelen kan de uitvoering van CmK wel een zetje gebruiken? Wat heeft corona voor impact op doelen als kansengelijkheid, binnen-buitenschools, samenwerking? 

Het Fonds past coulance toe als het gaat over de prestatieafspraken. Daarnaast horen we uiteraard graag waar aandacht voor moet zijn en komen, aan het begin van de beleidsperiode die zo vreemd gestart is. We sturen jullie (penvoerders en overheden) daarom binnenkort een korte vragenlijst toe waarmee we e.e.a. willen duiden. Zo kunnen we samen met jullie bijsturen en tot een zinvolle vervolgagenda kunnen komen voor de uitvoering van het CmK-programma na Covid. Ook worden jullie kort telefonisch door het Fonds benaderd hierover door de programma-adviseur. 

Impulsregeling

Ook willen we jullie informeren over het feit dat de Corona-Impulsregeling voor culturele instellingen weer opengaat. Mocht je een aanvraag hebben gedaan die niet is gehonoreerd, of überhaupt nog niet hebben aangevraagd, dan kan dat weer vanaf 9 februari. Met een honorering help je zzp-ers zich door te ontwikkelen en kun je ze ook binden aan je organisatie. Je kunt aanvragen voor een subsidie tussen €25.000- en €50.000,- 

Verantwoording CmK 2021 voor penvoerders Europees Nederland 

Nog even en we vragen jullie om inzichtelijk te maken wat de programma’s lokaal hebben opgeleverd. Zoals beschreven in het Handboek Verantwoordingen CmK 2021-2024 hoeven jullie het eerste jaar alleen het formulier in Mijn Fonds in te vullen en als bijlagen de scholenlijst, getekende financiële samenvatting en de accountantsverklaring aan te leveren. Vanaf 1 april 2022 is het mogelijk om via Mijn Fonds je formulier in te vullen. We werken ondertussen stevig door aan een eenvoudigere verantwoording. Omdat dit consequenties heeft voor hoe het formulier er uit ziet 

kunnen we ons voorstellen dat je vragen hebt. Op dinsdagochtend 5 april (10.00 uur) houden we digitaal een korte presentatie en kan je vragen stellen over de wijze van verantwoorden. Aanmelden is nodig, dat kan via een kort mailtje naar Valerie van Valkenburg. Je ontvangt dan een link naar de Teamsvergadering. We proberen om medio maart al een voorbeeld van het verantwoordingsformulier met jullie te delen die in grote lijnen dezelfde elementen kent als het aanvraagformulier. 

HR-voucher, nu ook voor CmK penvoerders 

De HR-voucher is verlengd! Culturele en creatieve instellingen kunnen opnieuw de HR-voucher aanvragen voor ondersteuning bij hun HR- en organisatiebeleid. Aanvragen kon al tijdens een eerste ronde in 2021, maar de voucher is deze tweede ronde beschikbaar voor meer organisaties dan voorheen. Ook is het aan te vragen budget verruimd. Met de voucher kun je voor maximaal € 20.000 een HR-adviseur inhuren, die je verder helpt met de HR-vraagstukken in je organisatie. Bijvoorbeeld voor advies over verschillende Fair Pay contractvormen, de ontwikkeling en de uitvoering van het opleidingsbeleid voor je medewerkers of begeleiding bij de uitvoering van diversiteitsbeleid in je organisatie. 

De HR-voucher is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen, waaronder Fonds voor Cultuurparticipatie en wordt bekostigd door OCW. Het CAOP ondersteunt in de uitvoering. 

Kijk hier voor meer informatie, onderaan de pagina lees je meer informatie over spreekuren en contactgegevens. 


CmK NOORD-HOLLAND 2021-2024

Aanvraag CmK3-NH ‘Goed cultuuronderwijs voor alle kinderen’ ingediend!

De op 30 oktober ingediende aanvraag bestaat uit het provinciale projectplan inclusief de 15 samenvattingen van de lokale plannen; daarnaast de verplichte onderdelen zoals begroting, bereikcijfers, adhesieverklaringen en lijsten met deelnemende scholen en cultuurpartners.

De komende weken kan het FCP nog aanvullende vragen stellen. Daarom publiceren we het plan pas na de besluitvorming (januari 2021). Voor de lokale projectleiders is het belangrijk om in de aanloop naar 2021 kennis te kunnen nemen van het provinciale programma. Daarom delen we de concept-aanvraag deze week in een persoonlijke mail met de projectleiders en ambtenaren.

Positieve reactie provincie NH op CmK3 plan

De provincie Noord-Holland heeft positief gereageerd op het plan, ze gaf aan verheugd te zijn over de inhoudelijke kwaliteit van het plan, waarbij is voortgebouwd op de ervaringen met CmK2 en het onderzoek naar de stand van Cultuureducatie. Met oog voor sterke en zwakke punten van CmK2, maar ook door in te spelen op nieuwe kansen en nieuwe doelgroepen, verwacht de provincie dat dit plan substantieel zal bijdragen aan de versterking van het cultuuronderwijs en de kansengelijkheid van de Noord-Hollandse jeugd. Ook aan de ruimte voor het inspelen op actualiteit hecht zij veel belang. GS van Noord-Holland heeft ook haar adhesieverklaring voor het plan afgegeven.


Vaststelling CmK verantwoording 2019 en verbeterde registratie deelnemende scholen CmK3

In oktober hebben we positief bericht met de vaststelling van het FCP ontvangen voor de verantwoording over 2019, voor provinciale en lokale activiteiten. Een verbeterpunt van het FCP betreft de registratie en telling van deelnemende po-scholen, die zowel lokaal als provinciaal wordt bijgehouden en waarin deels ook overlapping zit. Om de registratie voor de nieuwe CmK periode aan te scherpen heeft Plein C inmiddels een nieuwe systematiek ontwikkeld die binnenkort met de projectleiders wordt gedeeld.

De telling is complex, soms doen scholen mee aan lokale activiteiten maar nemen ze ook bepaalde provinciale trainingen af. En soms doen scholen lokaal niet mee maar provinciaal wel, of andersom.

De nieuwe lijst bevat alle reguliere en speciale basisscholen, geordend naar BRIN nummers in de 32 gemeenten waar CmK3 zich op richt. Ook is voor de po scholen aangegeven hoe de achterstand score (as) is.

De lijst is in oktober met input van de projectleiders geactualiseerd en zal per 2021 lokaal en provinciaal worden gebruikt. De integrale lijst is de basis voor de registratie en jaarlijkse telling van unieke deelnemende scholen. In de lijst is ook aangegeven welke scholen meededen aan CmK2 (in CmK3 termen de ‘bestaande scholen’) en welke nieuw zijn voor CmK (de ‘nieuwe scholen’).

De definitieve lijst wordt voor 2021 met de projectleiders gedeeld.


Bekijk hiernaast bij TOOLS/HULPMIDDELEN de documenten >

Bekijk hier het NIEUWSBRIEF ARCHIEF>


Meer informatie 
Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie? Stuur een mail aan Astrid Honing van Plein C.

Tools/Hulpmiddelen