Voor projectleiders

CmK NOORD-HOLLAND 2021-2024

Aanvraag CmK3-NH ‘Goed cultuuronderwijs voor alle kinderen’ ingediend!

De op 30 oktober ingediende aanvraag bestaat uit het provinciale projectplan inclusief de 15 samenvattingen van de lokale plannen; daarnaast de verplichte onderdelen zoals begroting, bereikcijfers, adhesieverklaringen en lijsten met deelnemende scholen en cultuurpartners.

De komende weken kan het FCP nog aanvullende vragen stellen. Daarom publiceren we het plan pas na de besluitvorming (januari 2021). Voor de lokale projectleiders is het belangrijk om in de aanloop naar 2021 kennis te kunnen nemen van het provinciale programma. Daarom delen we de concept-aanvraag deze week in een persoonlijke mail met de projectleiders en ambtenaren.

Positieve reactie provincie NH op CmK3 plan

De provincie Noord-Holland heeft positief gereageerd op het plan, ze gaf aan verheugd te zijn over de inhoudelijke kwaliteit van het plan, waarbij is voortgebouwd op de ervaringen met CmK2 en het onderzoek naar de stand van Cultuureducatie. Met oog voor sterke en zwakke punten van CmK2, maar ook door in te spelen op nieuwe kansen en nieuwe doelgroepen, verwacht de provincie dat dit plan substantieel zal bijdragen aan de versterking van het cultuuronderwijs en de kansengelijkheid van de Noord-Hollandse jeugd. Ook aan de ruimte voor het inspelen op actualiteit hecht zij veel belang. GS van Noord-Holland heeft ook haar adhesieverklaring voor het plan afgegeven.


Vaststelling CmK verantwoording 2019 en verbeterde registratie deelnemende scholen CmK3

In oktober hebben we positief bericht met de vaststelling van het FCP ontvangen voor de verantwoording over 2019, voor provinciale en lokale activiteiten. Een verbeterpunt van het FCP betreft de registratie en telling van deelnemende po-scholen, die zowel lokaal als provinciaal wordt bijgehouden en waarin deels ook overlapping zit. Om de registratie voor de nieuwe CmK periode aan te scherpen heeft Plein C inmiddels een nieuwe systematiek ontwikkeld die binnenkort met de projectleiders wordt gedeeld.

De telling is complex, soms doen scholen mee aan lokale activiteiten maar nemen ze ook bepaalde provinciale trainingen af. En soms doen scholen lokaal niet mee maar provinciaal wel, of andersom.

De nieuwe lijst bevat alle reguliere en speciale basisscholen, geordend naar BRIN nummers in de 32 gemeenten waar CmK3 zich op richt. Ook is voor de po scholen aangegeven hoe de achterstand score (as) is.

De lijst is in oktober met input van de projectleiders geactualiseerd en zal per 2021 lokaal en provinciaal worden gebruikt. De integrale lijst is de basis voor de registratie en jaarlijkse telling van unieke deelnemende scholen. In de lijst is ook aangegeven welke scholen meededen aan CmK2 (in CmK3 termen de ‘bestaande scholen’) en welke nieuw zijn voor CmK (de ‘nieuwe scholen’).

De definitieve lijst wordt voor 2021 met de projectleiders gedeeld.


Bekijk hiernaast bij TOOLS/HULPMIDDELEN de documenten >

Bekijk hier het NIEUWSBRIEF ARCHIEF>


Meer informatie 
Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie? Stuur een mail aan Astrid Honing van Plein C.

Tools/Hulpmiddelen