Blog

Cultuureducatie met kwaliteit UPDATE van het Fonds

01 mrt 2022 - heel Noord-Holland

CmK en Covid 

Eindelijk is het dan zover: de scholen zijn weer open. Er kan weer meer cultuur de klas in. Laten we hopen dat dit de laatste keer was. Bijna twee jaar corona heeft ook effect op de uitvoering van het CmK-programma. Een deel van de programma’s op scholen en bij instellingen ging niet door. Mede doordat scholen en instellingen dicht waren en externen nog steeds deels geweerd worden. Daarnaast werd het NPO ingezet. Ook zien we dat kunstvakprofessionals in het onderwijs gaan werken en er in sommige regio’s een tekort aan zzp-ers ontstaat. Er is dus veel in beweging. 

Welke effecten zien we nu op CmK? Waar loopt het programma op rolletjes, maar ook: op welke onderdelen kan de uitvoering van CmK wel een zetje gebruiken? Wat heeft corona voor impact op doelen als kansengelijkheid, binnen-buitenschools, samenwerking? 

Het Fonds past coulance toe als het gaat over de prestatieafspraken. Daarnaast horen we uiteraard graag waar aandacht voor moet zijn en komen, aan het begin van de beleidsperiode die zo vreemd gestart is. We sturen jullie (penvoerders en overheden) daarom binnenkort een korte vragenlijst toe waarmee we e.e.a. willen duiden. Zo kunnen we samen met jullie bijsturen en tot een zinvolle vervolgagenda kunnen komen voor de uitvoering van het CmK-programma na Covid. Ook worden jullie kort telefonisch door het Fonds benaderd hierover door de programma-adviseur. 

Impulsregeling 

Ook willen we jullie informeren over het feit dat de Corona-Impulsregeling voor culturele instellingen weer opengaat. Mocht je een aanvraag hebben gedaan die niet is gehonoreerd, of überhaupt nog niet hebben aangevraagd, dan kan dat weer vanaf 9 februari. Met een honorering help je zzp-ers zich door te ontwikkelen en kun je ze ook binden aan je organisatie. Je kunt aanvragen voor een subsidie tussen €25.000- en €50.000,- 

Verantwoording CmK 2021 voor penvoerders Europees Nederland 

Nog even en we vragen jullie om inzichtelijk te maken wat de programma’s lokaal hebben opgeleverd. Zoals beschreven in het Handboek Verantwoordingen CmK 2021-2024 hoeven jullie het eerste jaar alleen het formulier in Mijn Fonds in te vullen en als bijlagen de scholenlijst, getekende financiële samenvatting en de accountantsverklaring aan te leveren. Vanaf 1 april 2022 is het mogelijk om via Mijn Fonds je formulier in te vullen. We werken ondertussen stevig door aan een eenvoudigere verantwoording. Omdat dit consequenties heeft voor hoe het formulier er uit ziet 

kunnen we ons voorstellen dat je vragen hebt. Op dinsdagochtend 5 april (10.00 uur) houden we digitaal een korte presentatie en kan je vragen stellen over de wijze van verantwoorden. Aanmelden is nodig, dat kan via een kort mailtje naar Valerie van Valkenburg. Je ontvangt dan een link naar de Teamsvergadering. We proberen om medio maart al een voorbeeld van het verantwoordingsformulier met jullie te delen die in grote lijnen dezelfde elementen kent als het aanvraagformulier. 

Animatie ter verspreiding 

Via social media en nieuwsbrieven zien we de meest prachtige filmpjes en verhalen voorbij komen over jullie Cultuureducatie met Kwaliteit programma’s, ze werken allemaal zeer inspirerend en zijn vaak heel ontroerend of informatief. Samen met OCW en het LKCA hebben we – op basis van de windrichtingsessies met de communicatie medewerkers van de penvoerders – ook een mooi filmpje laten maken. Dit filmpje is vooral voor het informeren en enthousiasmeren van scholen. Gebruik het filmpje gerust! Via dit linkje kan je het filmpje zelf ook inzetten. 

HR-voucher, nu ook voor CmK penvoerders 

De HR-voucher is verlengd! Culturele en creatieve instellingen kunnen opnieuw de HR-voucher aanvragen voor ondersteuning bij hun HR- en organisatiebeleid. Aanvragen kon al tijdens een eerste ronde in 2021, maar de voucher is deze tweede ronde beschikbaar voor meer organisaties dan voorheen. Ook is het aan te vragen budget verruimd. Met de voucher kun je voor maximaal € 20.000 een HR-adviseur inhuren, die je verder helpt met de HR-vraagstukken in je organisatie. Bijvoorbeeld voor advies over verschillende Fair Pay contractvormen, de ontwikkeling en de uitvoering van het opleidingsbeleid voor je medewerkers of begeleiding bij de uitvoering van diversiteitsbeleid in je organisatie. 

De HR-voucher is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen, waaronder Fonds voor Cultuurparticipatie en wordt bekostigd door OCW. Het CAOP ondersteunt in de uitvoering. 

Kijk hier voor meer informatie, onderaan de pagina lees je meer informatie over spreekuren en contactgegevens. 

Graag aandacht voor de regeling Cultuureducatie voor het vmbo, vso en pro 

Willen jullie meehelpen in het bekendmaken van onze vmbo, vso en pro regeling? Dat kan door dit mooie filmpje te delen! Dank vast. 

SAVE THE DATE 

Vrijdag 18 maart van 13 tot 16.30 uur is er een MBO Inspiratiemiddag: De kracht van cultuureducatie. Een online inspiratiemiddag van LKCA, FCP, CJP en Fonds 21, waar ontmoeten, uitwisselen en doen centraal staan. 

Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat zoveel mogelijk mbo’ers worden verrijkt met cultuureducatie? Wat heb je nodig aan kennis, onderzoek, tips en tools voor (verdere) ontwikkeling van cultuureducatief aanbod op school en in de vrije tijd? Met welke partners in jouw omgeving werk je samen? Wat kunnen we leren van opgedane ervaringen? Met Karim Amghar als moderator neem je deel aan een interactieve talkshow, navigeer je naar een ontmoetingsplaats en kies je een workshop o.a. over co-creatie met studenten, burgerschap en kansengelijkheid. Doelgroep: professionals en bestuurders in het mbo en de cultuursector. 

Houd onze website in de gaten, vanaf 8 februari staat het programma online en kun je aanmelden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Khadija: k.azahaf@gmail.com 

Maandag 28 maart 10.00-13.15 uur (incl. lunch): studieochtend ‘de weg naar draagvlak’ 

In de vorige update kondigden we de studieochtend over het werken aan draagvlak voor cultuureducatie aan, die we samen met Rozet Arnhem organiseren. Gezien de toen geldende coronamaatregelen hebben we moeten besluiten om de bijeenkomst te verplaatsen naar maandag 28 maart 2022. Een bijeenkomst waarbij we stil staan bij de onderlinge samenwerking tussen schoolbesturen, Pabo en stedelijke partners en Rozet binnen een convenant en het Community Learning Centre. We verkennen de verschillende manieren waarop je aan draagvlak kunt werken en inspireren elkaar in gesprekstafels. Er is nog een klein aantal plekken beschikbaar. Dus mocht je nog overwegen om deel te nemen, meld je dan snel aan via cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl
Locatie: Rozet Arnhem, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem 

Hartelijke groeten namens het team CmK van het Fonds 

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Noord-Hollandse kinderen door toekenning 4-jarige subsidie

16 feb 2021 - heel Noord-Holland

Plein C, het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Noord-Holland, heeft een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro gekregen vanuit het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten verdubbelen dit bedrag. Met het geld wordt het cultuuronderwijs op alle scholen in Noord-Holland de komende 4 jaar verbeterd.

Met de bijdrage van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) wil Plein C verbeteringen die voor 213 scholen in het primair onderwijs zijn gestart verder ontwikkelen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het onderwijsaanbod op 114 basisscholen en 12 middelbare scholen waar nog weinig aandacht is voor cultuur.

Aan dit plan doen 26 kleine en middelgrote gemeenten mee, die zijn georganiseerd in 15 lokale Projecten. Plein C heeft coördinerende taken en verzorgt een provinciaal programma met trainingen, visietrajecten, workshops en kennisdeling, dat ondersteunend en versterkend is voor de lokale partners. Plein C zorgt ook voor provinciale afstemming en kennisdeling. Daarnaast biedt zij, vanuit een opdracht van de provincie in het kader van kansengelijkheid ondersteuning aan scholen in de gemeenten die niet meedoen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Cultuur op school is verrijking voor elk kind
Directeur Plein C, Karin Geelink: “Of een kind nu in een dorp of grote stad opgroeit, voor elk kind is cultuur op school een verrijkende en stimulerende ervaring. Want wie geniet van een leuke theatervoorstelling of tentoonstelling, zelf een rol speelt, danst, muziek maakt, verhalen bedenkt of met een 3d printer een eigen ontwerp uitprint, ervaart cultuur én de eigen creativiteit. En zo ontdekken kinderen waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden, samen of alleen, met het hoofd, hart en handen. Door grenzen te verleggen en te experimenteren, bouwen kinderen ook zelfvertrouwen op. Plein C zet zich samen met partners als provincie, gemeenten, scholen en culturele instellingen in voor betere cultuureducatie. Juist in deze tijd is het belangrijker dan ooit gebleken om cultuureducatie in te zetten voor de ontwikkeling van kinderen.”

Beter verankeren in alle lesprogramma’s
De provincie Noord-Holland draagt in de periode 2021-2024 elk jaar 7,5 ton bij aan het provinciaal CmK programma. Gedeputeerde cultuur Zita Pels: ”Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen veel  vaardigheden en ontdekken zij hun talenten. Ze leren meer over hun eigen geschiedenis en andere culturen. De provincie vindt het belangrijk dat iedereen ongeacht plaats, achtergrond of onderwijsniveau cultuuronderwijs krijgt. Door de inzet van Plein C is het cultuuronderwijs op heel veel scholen al beter verankerd in het lesprogramma. De komende jaren richten wij ons meer op het ondersteunen van leerlingen voor wie cultuur minder binnen handbereik is, denk aan leerlingen die speciaal onderwijs volgen. Ook zijn er nog nauwelijks vmbo –leerlingen bereikt, daar willen wij blijvend verandering in brengen.”

Cultuureducatie met Kwaliteit: doorpakken na 8 jaar bouwen
Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is gestart in 2013 en opgezet door Ministerie OCW als stimuleringsprogramma voor kinderen om te profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze belangrijke vaardigheden leren en plezier hebben.

Download hier het volledige persbericht