Blog

Samen leren in Purmerend

09 jan 2017 - Purmerend

Judith Vossen, projectleider SAMEN LEREN

De kern van het plan SAMEN LEREN is cultuurvakken aanbieden in samenhang met rekenen, taal en zaakvakken als wereldoriëntatie of natuur- en techniek. Leerkracht en cultuurdocent gaan met elkaar in gesprek en maken samen een nieuwe lesinhoud. Ze bespreken welke meerwaarde de samenvoeging van cultuurvak en leervak heeft voor het leren van de leerling. Vakoverstijgend werken sluit aan bij de behoefte van veel scholen in Purmerend om de leerling een rijke leeromgeving te bieden waarin thema’s of onderwerpen in samenhang worden aangeboden. Daarnaast is het een manier om de creatieve vakken een plek te geven binnen het curriculum. Onze ervaring binnen het project SAMEN LEREN is dat het aanbieden van lesstof op andere wijze dan vanuit de cognitie en de methode helpt om leerlingen de lesstof beter te laten begrijpen, verwerken en onthouden. Leerlingen die hebben deelgenomen aan SAMEN LEREN zijn heel enthousiast om op deze wijze, in verbinding met muziek, beeldend en theater te leren.

Voor de komende vier jaar hebben we een drie fasen model ontwikkeld. Scholen kunnen instromen in een voor hen passende fase. De afgelopen vier jaar hebben de meeste scholen fase 1 en 2 doorlopen. Fase 3 is een nieuwe en logische stap in de ontwikkeling die is ingezet op scholen en de ervaring die we in de eerste periode hebben opgedaan. In fase 1 van SAMEN LEREN komt de cultuurdocent 40 uur in de klas van de icc-er en kan de school kennismaken met vakoverstijgend werken. De cultuurdocent geeft de lessen. In fase 2 geeft de cultuurdocent samen met de leerkracht de lessen in de vorm van co-teaching. Leerkracht en cultuurdocent gaan met elkaar in gesprek over inhoud en doel van de lessen en samen werken zij aan/vanuit de leervraag van de leerkracht. In deze fase komt een cultuurdocent 70 uur op school in 2 tot 3 groepen. Op sommige scholen is het resultaat dat er curriculum vervangende lessen zijn gemaakt die de leerkracht het jaar daarna ook zelf kan geven: bijvoorbeeld 5 onderwerpen uit Nautuniek die niet meer uit de methode maar als beeldende les worden gegeven. Op andere scholen leidt de leervraag tot het vergroten van de vaardigheden van de leerkracht om zelf de verbinding te kunnen maken tussen lesstof en cultuurvak. Gedurende het traject krijgt de cultuurdocent dan een meer coachende rol. Na afloop van het traject komt de cultuurdocent twee jaar lang op school terug om met de individuele leerkrachten of met het team de opgedane leerervaring actueel te houden of te verbreden, verdiepen. Op een aantal scholen is dit in de vorm van teamtrainingen.

De komende 4 jaar ligt het accent op verdieping. De eerste vier jaar zien we nu als een eerste kennismaking met vakoverstijgend werken, zowel voor de scholen als voor de cultuurdocenten. Nu we enigszins weten hoe vakoverstijgend werken werkt in de klas kunnen we met elkaar een visie en de betekenis formuleren die het voor cultuurdocent, de school en de leerling heeft. We kunnen nu op alle niveaus ook beter onze leervragen formuleren.

Op sommige scholen in fase 3 zal een gefundeerde keuze gemaakt worden voor vakoverstijgend werken waarbij er aansluiting is met NPDL waar deze scholen momenteel mee werken. Ook zal intensief worden ingezet op deskundigheidsbevordering en kennisdeling van zowel cultuurdocent als leerkracht. Op scholen in fase 3 wordt voornamelijk in teambijeenkomsten gewerkt en de individuele leerkracht op vraag gecoacht.

In de komende vier jaar willen we aantoonbare resultaten bereiken, onze doelstellingen zijn dan ook SMART geformuleerd. Dit vraagt van alle partijen, meer dan in de afgelopen jaren, een groter committent en een duidelijkere keuze om deel te nemen aan SAMEN LEREN. We werken de komende vier jaar op alle niveaus aan verankering; met zowel schoolbesturen, directies en teams als de gemeente zodat vakoverstijgend werken over vier jaar een structurele plek heeft in het curriculum van scholen in Purmerend.

CMK in Purmerend

02 mrt 2016 - Purmerend

Marianne van Zeijlen aan het woord. Zij is vakdocent drama.

Wat is de toegevoegde waarde van jouw CMK-lessen voor de leerlingen?

Een nieuw gezicht voor de klas werkt heel goed. De leerlingen worden op een andere manier aangesproken en gaan ‘sprankelen’, dat ziet de leerkracht ook. Leerkrachten doen bijna niet aan drama, behalve bij de schoolmusical. Vorig jaar heb ik op verzoek van de leerkracht en ICC de musical ingezet om de sfeer in de groep te verbeteren. Dat is gelukt. Ik kom 3,5 maand 1 keer per week, dan kun je wel resultaat zien.

Wat levert het op voor de leerkrachten? En hoe schat je de voortgang na 2016 in?

Leerkrachten leren hun kinderen op een nieuwe manier kennen en ik sluit aan bij de wensen van de leerkracht. Taal kun je bevorderen door het voeren van gespeelde dialogen. Zo heb ik gewerkt met de praktijkopdrachten uit het taalboek omdat de leerkracht daar niet aan toekwam, bv een uitgebreid verhaal terugbrengen tot de kern. Die opdracht kan de leerkracht herhalen want alle lesbrieven zijn terug te vinden op de site www.cultuureducatiepurmerend.nl Sommige leerkrachten willen graag zelf oefenen en krijgen feedback van mij. En natuurlijk breng ik veel inspiratie. De leerkrachten zien hun kinderen genieten. Dat is ook terug te zien op de foto’s. Dit zijn foto’s van ‘de Talkshow’ de kinderen kregen de opdracht om zichzelf voor zich te zien over 20 jaar. Waar woon je? Wat voor werk doe je? Ben je getrouwd, heb je kinderen ect. Ik heb ze uitgedaagd om groots te denken, alles is mogelijk. Daarna werden ze geïnterviewd in een Talkshow en kregen we alle verhalen te horen van prof voetballers, miljonairs, banketbakker met een eigen zaak, wereld reizigers, game designer en architect.

Waar loop je in de uitvoering tegenaan?

Soms letterlijk en figuurlijk de ruimte in school. Er is niet altijd een apart lokaal beschikbaar en komt het nagesprek in de knel wegens drukte. Soms bespreken we dan na op een ander moment. Goed contact met de leerkracht is belangrijk om op haar wensen te kunnen inspelen.