Blog

CMK2 VAN START IN HEEMSKERK

21 nov 2017 - Heemskerk

Afgelopen maand september zijn drie Heemskerkse scholen met veel enthousiasme van start gegaan met CMK2. Voor twee scholen, het Rinket en de Zevenhoeven is het de tweede keer dat ze deelnemen, voor het Tweespan is het de eerste keer.
Op het Rinket is na het succesvolle CMK1 project ‘De Taal van Muziek’, waarin op een succesvolle manier de raakvlakken tussen muziek-en taal onderwijs zijn verkend, gekozen voor verdieping muziek. De muzieklessen bleken een positieve bijdrage te leveren aan de taalontwikkeling van de leerlingen Het team heeft de muziekmethode 123Zing aangeschaft en zowel leerkrachten als leerlingen krijgen muziekles van een vakleerkracht . Voor de zomervakantie verzorgde de Iraanse meesterverteller /muzikant Sahand Sahebdivani een workshop en optreden in iedere klas. Hij maakte enorme indruk op de kinderen, die uit meer dan 35 landen komen. Ik vond het ontroerend om mee te maken dat een aantal jongetjes uit Syrië een liedje herkenden en mee gingen zingen. Ze bloeiden helemaal op!

Op de Zevenhoeven en het Tweespan wordt de komende jaren door middel van scholing van team en leerlingen gewerkt aan verdieping en talentonwikkeling op het gebied van dans, theater en muziek.
De Zevenhoeven heeft na vier jaar ‘Taal van muziek’ voor talentontwikkeling vanuit meerdere disciplines gekozen en is dit jaar gestart met dans- en theaterlessen vanuit het Beverwijkse project ABC Cultuur. Daarnaast bezoeken alle leerlingen een dans- en een theatervoorstelling en krijgen ze workshops dans en theater onder schooltijd.

Het Tweespan is nieuw in CMK en heeft er net als de Zevenhoeven gekozen voor talentonwikkeling vanuit meerder disciplines. Zij zijn gestart met muziek en hebben een vakdocent die om de week les geeft aan het team en de leerlingen. Daarnaast gaan alle leerlingen dit jaar naar een muziekvoorstelling, krijgen de leerlingen workshops en wordt het brede school aanbod uitgebreid met extra muziekaanbod op de eigen school.
Dit jaar gaan we onderzoeken of we een traject met de Cultuurloper kunnen gaan doen met twee scholen.

‘Talent geeft toekomst’ in Heemskerk

15 nov 2016 - Heemskerk

Saskia Vroom, projectleider vertelt:

Kern

De kern van ons nieuwe plan, ‘Talent geeft toekomst’ is tweeledig: enerzijds vergroting van vaardigheden/scholing van de leerkrachten op het gebied van muziek, dans en theater, daarnaast borging hiervan door verankering van deze cultuurvakken in het schoolplan, aansluitend bij de missie en visie van de school. De komende vier jaar wordt intensief samengewerkt met culturele partners binnen- en buiten de gemeente. Twee scholen gaan zich met name richten op talentontwikkeling (muziek, dans, drama), waarbij niet alleen de talentonwikkeling van de leerlingen, maar ook die van de leerkrachten aan bod zal komen. Een school gaat zich richten op verdieping en borging van muziekonderwijs binnen het schoolcurriculum en wil graag ouders betrekken bij muziekactiviteiten.

Speerpunten

Voor de komende 4 jaar is een aantal speerpunten geformuleerd, mede vanuit de lessen die geleerd zijn in de afgelopen periode:

  • Er wordt op de scholen de komende vier jaar een cultuurbeleidsplan ontwikkeld dat samenhangt met- en voortvloeit uit de onderwijsvisie van de scholen. In de vorige CMK periode stond het project los van de onderwijsvisie en (indien aanwezig) cultuurplan.
  • Het eigenaarschap van het cultuurbeleidsplan wordt vergroot en geborgd door meer deskundigheid in de school en betrokkenheid op alle niveaus: van schoolbestuur tot leerkracht. In het vorige plan was het team onvoldoende betrokken en het schoolbestuur niet of nauwelijks op de hoogte.
  • Er wordt binnen de gemeente een structureel netwerk opgezet met scholen en culturele partners. Dit is nieuw en is niet alleen een ‘stok achter de deur’ om de activiteiten te borgen maar ook om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Doel 2020
Wat we bereikt willen hebben in 2020 is dat er op alle drie de deelnemende scholen sprake is van een breed gedragen en samenhangend cultuuronderwijs. Leerkrachten voelen zich voldoende in staat om kwalitatief goed cultuuronderwijs te geven. Er is sprake van een structurele samenwerking met de diverse culturele partners binnen- ( en deels ook buiten) de gemeente, zoals Cultuurcentrum Heemskerk, Fanfare St. Caecilia, Dance Studio Patty en Centrum voor de Kunsten Beverwijk. We gaan er ook van uit dat in 2020 meer Heemskerkse scholen geïnspireerd zijn geraakt door de activiteiten op de drie CMK scholen (o.a. door uitwisseling op ICC-overleg en betrokkenheid schoolbesturen) en er voor gaan kiezen om cultuureducatie een structurele plaats in het onderwijscurriculum te geven.