Blog

Cultuurkoers op Texel

31 okt 2017 - Texel

In gesprek met projectleider Maurice Christo van Meijel van Artex Kunstenschool, over de tweede periode Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) op Texel.

Wat is er anders in deze nieuwe periode?
Net als in de vorige periode is het primaire doel: het verbeteren van de kwalitatieve invulling van cultuur- en erfgoededucatie. De coaching rondom lessen beeldende vorming stond in de eerste periode CMK centraal. Van 2017 tot 2020 werken we per school aan een cultuur-educatieplan, geschreven vanuit de schoolvisie en de ambities op het gebied van cultuureducatie. En getoetst in de praktijk. Dat doen we samen met alle cultuurpartners en vanuit het perspectief van alle kunstdisciplines.
De tweede periode CMK is Cultuurkoers genoemd. In de praktijk betekent dat het meeste werk achter de schermen met het schoolteam begint en samen met de individuele leerkracht in het lokaal wordt uitgevoerd en getest.

Wat merken de scholen daarvan?
Voor de deelnemende scholen betekent dat er een stevig commitment gevraagd wordt – het formuleren van ambities en herzien van de huidige activiteiten en de inzet van middelen. Voor de cultuurpartners betekent CultuurKoers dat ze nog meer schoolgericht gaan werken. Ze gaan intensiever met de scholen in gesprek over het educatieve aanbod, over het afnemen van diensten. Daarnaast slaan alle partijen de handen ineen voor een Texel-brede samenwerking bij evenementen en lokale culturele manifestaties.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?
Een en ander betekent dat mijn activiteiten in het eerste jaar zich vooral richten op het team, het verwoorden van ambities – het werken achter de schermen. Dat legt een stevig fundament voor de komende jaren. Wat ik zelf heel prettig vind is dat ik door scholen wordt meegenomen in het veranderingstraject als voorwaarde onderdeel van het schoolteam. Ik zit aan tafel en werk mee. Bij basisschool De Fontein organiseerden de ICC-er en ik samen een studiemiddag over cultuureducatie en verzorgden we een cultureel onderdeel op de informatieavond voor ouders (zie foto). De ervaring is dat zowel leerkrachten als ouders enthousiast zijn over de gedefinieerde doelen en ambities. En trots op de voorzichtig behaalde resultaten. Ik zie hals reikend uit naar vernieuwde, verbeterde samenwerkingsprojecten tussen culturele partners en de scholen. Ik hoop dat er een vanzelfsprekendheid ontstaat om cultuureducatie en erfgoedbewustzijn een volwaardige plek te geven in het weekrooster!

 

 

Cultuureducatie Amstelland

18 okt 2017 - Amstelland

Aan het woord is Noëlle Slinger, projectleider.

Wat is voor jullie het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16? 

Er is heel veel veranderd! In de eerste periode zijn er met groepen leerkrachten en collega’s van culturele instellingen vier leerlijnen ontwikkeld en lessen gemaakt over o.a. muziek, beeldende kunst en erfgoed. In deze periode ligt de nadruk op de individuele wensen van een school. Met de deelnemende scholen wordt gekeken hoe zij cultuureducatie binnen de visie van de school kunnen verankeren. De ontwikkelde leerlijn kunnen hierbij als uitgangspunt dienen Er doen 15 scholen mee, dus je zoekt nu naar andersoortige overeenkomsten, b.v. tussen brede scholen of scholen met dezelfde wensen.

Verder komt de deskundigheidsbevordering bij culturele instellingen nadrukkelijker aan de orde. Hoe kunnen zij beter aansluiten bij het onderwijs? Daarnaast gaan we het bestaande netwerk optimaliseren.

Er was al een stuurgroep die kritisch meedenkt, bestaande uit schooldirecteuren van verschillende schoolbesturen en vertegenwoordiging vanuit de culturele instellingen. Deze stuurgroep is in het kader van CMK, uitgebreid met beleidsmedewerkers van de vier deelnemende gemeenten en sinds september een adviseur van Plein C.

Wat merken de scholen daarvan? 

In de regio zijn 45 scholen en er doen 15 scholen mee aan CMK. Deze scholen ontwikkelen hun vraag, maar geven ook het tempo aan en nemen daarmee de regie van het cultuuronderwijs op hun school in handen. De overige scholen nemen deel aan de andere activiteiten van het Loket en kunnen meeliften op de ontwikkelingen van de CMK scholen. We organiseren twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst waar een deskundige een presentatie of workshop geeft en daarbij worden álle scholen en culturele instellingen uitgenodigd.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op? 

Bij de laatste netwerkbijeenkomst was een gespreksleider uitgenodigd die iedereen een vraag liet formuleren. Die schreven de deelnemers op het papieren tafelkleed voor hun neus en daarna schoof iedereen een stoel op en schreef een antwoord op de vraag. Dit leverde veel antwoorden op en dat maakte iedereen super enthousiast!