Blog

Cultuurpartners aan het woord: Triade uit Den Helder

14 dec 2016 - Den Helder

Nel Beemster, coördinator Kunst in school bij Triade, vertelt.

Wat is de kern van jullie nieuwe plan?

De praktische uitgangspunten van Cultuurpartners 1 waren:

  • Elke partnerschool krijgt een aantal uren en kiest( een) discipline(s)  waarmee het komend jaar gewerkt gaat worden
  • Het gesprek tussen leerkracht en kunstdocent staat centraal. De kunstdocenten werken vraag gestuurd met leerkrachten en leerlingen
  • Het eigenaarschap van de scholen staat centraal

De beginvraag van Cultuurpartners 1 was: Hoe en in hoeverre kan kunstonderwijs een bijdrage leveren aan de leerdoelen van de school?

Dit onderzoek heeft bij de Cultuurpartners (de deelnemende scholen én Triade) veel los gemaakt. Leerkrachten zagen dat het onderwijs ‘uit de methode’ door inzet van kunstvakken  betekenisvol werd voor de leerlingen.  Gevolg was dat leerlingen meer gemotiveerd waren, de leerstof beter beklijfde en toetsen vaak gemiddeld beter werden gemaakt. Deze resultaten maakten dat de  scholen waarmee we werken enthousiast werden en bleven over het project. Alle 11 partner-scholen willen dan ook door  gaan naar CMK2.

In de 2e periode willen de scholen vooral:

  • Deskundigheidsbevordering: Het vergroten van de eigen vaardigheid om kunstdisciplines vakoverstijgend in te zetten.
  • Partnerschap:  d.w.z. het duurzaam van elkaars kwaliteiten gebruik maken. Triade fungeert daarbij  als inspirator, vraagbaak, monitort het proces en houdt zicht op de kwaliteit daarvan.
  • Dat teams en leerkrachten worden begeleid  bij het borgen van de werkwijze Cultuurpartners.

De Ambitie van Triade in de periode 2017 – 2020  is om de koppeling van kunst en leervakken door te zetten. Scholen  / leerkrachten zijn enthousiast maar voelen zich nog niet zeker genoeg, willen graag ondersteuning  bij dit proces. Het gesprek tussen leerkracht en kunstdocent blijft daarbij de kern van de werkwijze.

We hebben bij deze werkwijze wel geconstateerd  dat de kunstvakken soms als middel wordt ingezet. Het  kunstvak wordt dan ingezet om b.v. het metrieke stelsel aan te leren of om de regels van het ‘kofschip’ te verduidelijken.

Voor de betreffende leerkrachten levert dit vaak een heel nieuwe aanpak op van hun lesstof, vaak zijn ze verbaasd dat leerlingen die de stof anders moeilijk vinden nu wel gemotiveerd zijn om er mee aan de slag te gaan. Vanuit de kunsten bezien vinden wij het echter jammer dat de eigen waarde van het kunstvak maar beperkt  wordt aangesproken op deze manier. Vandaar dat we er voor hebben gekozen om de focus in de 2e periode te verleggen naar het creatief proces.

Wat gaan jullie in de komende 4 jaar anders doen dan in de voorgaande periode?

Leerkrachten hebben de afgelopen jaren al vaak kennis gemaakt met het creatieve proces (inherent aan de werkwijze van de kunstdocenten).  Dit gebeurde vaak onbewust, het proces werd niet benoemd aangezien de focus in de eerste periode ergens anders lag.  In de nieuwe periode willen we meer bewust aan de slag met dit creatieve proces. Het plan is om leerkrachten te stimuleren om de koppeling leerdoel – kunstvak ook weer los te laten en de kunstvakken te onderzoeken op hun eigen waarde.

Wat willen jullie bereikt hebben in 2020, wanneer ben je tevreden?

  • Als leerkrachten in staat zijn om de kunstvakken in het hart van het onderwijs te plaatsen
  • Als leerkrachten de kracht van het creatieve leerproces hebben ontdekt
  • En als leerkrachten creatiever zijn geworden in hun handelen

De leerkracht aan zet in Castricum

13 dec 2016 - Castricum

In gesprek met Wilma Bosland, projectleider van De leerkracht aan zet, het CMK-project in Castricum.

Wat is de kern van jullie nieuwe plan?

Voor mij is de kern van het plan dat we in staat worden gesteld onder deskundige begeleiding van Plein C een stevige manier van samenwerking met scholen in Castricum te ontwikkelen. Ik heb gemerkt dat door de samenwerking met Plein C we tot een veel scherpere doelstelling komen en dat hopen we vast te houden.


Wat gaan jullie in de komende 4 jaar anders doen dan in de voorgaande periode?

Wat we anders gaan doen is eigenlijk al aan gang: Op dit moment gaan we bv. de gesprekken over de invulling van de combinatiefunctie-uren met de scholen al anders in. Niet wat hebben wij te bieden, maar wat zouden we samen kunnen doen, waar heeft de school, een bepaalde klas behoefte aan. Zo werken een aantal scholen in Castricum met IPC en zoeken ze ondersteuning bij de beeldende invulling van de verschillende thema’s. Voor één van die scholen hebben we nu een heel jaarprogramma met diverse docenten samengesteld waarbij de vraag vanuit de leerkrachten van de jaargroepen zelf werden geformuleerd. Dat zou een paar jaar geleden ondenkbaar zijn geweest en een hele verbetering. Om op deze manier te werken vraagt ook van Toonbeeld docenten een andere houding en deskundigheid. In het plan is ook ruimte ook daaraan te werken door middel van scholing van meer van onze vakdocenten richting cultuurdocent met een bredere kijk op hun vak en hun mogelijkheden in het onderwijs.

Wat willen jullie bereikt hebben in 2020, wanneer ben je tevreden?

Scholen waarmee we samenwerken, in ieder geval de scholen uit de CMK pilot, zijn in staat om inhoudelijk te formuleren wat ze van ons zouden willen. De docenten van Toonbeeld zijn in staat om in samenwerking met de scholen een cultuurproject uit te voeren en leerkrachten te inspireren zelf aan de slag te gaan met cultuur binnen het onderwijs. Verder wil ik ook werken aan een betere manier om de projecten te evalueren en te documenteren. Misschien een blog, misschien een afdeling op onze website, al dan niet open toegankelijk. Op dit moment hangen onze onderwijsactiviteiten op een paar docenten, die vaak ook onderling niet van elkaars activiteiten op de hoogte zijn. Dus ook binnen Toonbeeld werken aan uitwisseling en elkaar ondersteunen en inspireren.